اولین نشست علمی ماهانه انجمن در سال ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی
موضوع:
رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی
سخنرانان:
دکتر نادر سلسبیلی عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت
دکتر نعمت‌اله موسی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر علیرضا صادق زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
خانم آمنه احمدی مسئول دبیرخانه برنامه درسی ملی
زمان:
چهارشنبه ۸۸/۲/۳۰
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲

مکان: بلوار کشاورز- ابتدای وصال- کوچه شهید حجت دوست- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- طبقه سوم