تصویب سیگ مطالعات علم و آموزش عالی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

جناب آقای دکتر فراستخواه

احتراماً ضمن اظهار خوشوقتی، بدینوسیله به آگاهی میرساند تأسیس گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه (SIG) با عنوان:

"گروه ذی علاقۀ تخصصیِ مطالعات علم و آموزش عالی"

در چارچوب آئیننامه مصوب انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تاریخ ۲۷/۸/۸۸ به تصویب هیئت مدیره انجمن رسید.

از آنجا که عملکرد گروههای مطالعاتی در سال نخست شکلگیری به استناد برنامه مصوب سالانه آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و درباره ادامه فعالیت گروه تصمیم گرفته خواهد شد، مقتضی است در اجرای مفاد این برنامه اهتمام ویژهمبذول گردد.

برای جنابعالی به عنوان رئیس و سایر اعضاء محترم هیئت مؤسس در انجام تکالیف خطیر علمی و حرفهای که برعهده گرفتهاید از درگاه ایزد سبحان آرزوی توفیق مینمایم.

 

۸۸/۱۰/۷

الف/۱/۱۳۰