جلسه هیئت مدیره دی ماه ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیئت مدیره

 تاریخ برگزاری : ۲/۱۰/۸۸

حاضرین جلسه: دکتر مهرمحمدی، دکتر گویا، دکتر علی عسگری، دکتر موسی پور، دکتر صمدی، دکت رحاتمی، دکتر عصاره و آقای یزدانی

غائبین جلسه: دکترایزدی، دکتر نوروز زاده، دکترآقازاده

 

ساعت شروع :۱۲

ساعت پایان: ۱۶

 

جلسه با نام و یاد خدا و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبداله(ع) آغاز گردید.

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه:

۱-   ابتدا پیشنهاد های آقای یزدانی به شرح زیر مطرح گردید: ۱) پیشنهاد صندوق ذخیره در آمد: پیرو پیشنهاد آقای یزدانی در خصوص خرید ملک و بحث تامین در آمد و بودجه برای انجمن، قرار شد کمیته مالی تشکیل شود و پیشنهاد ایشان به تصویب رسید. ۲) پیشنهاد روز ملی برنامه درسی : آقای یزدانی پیشنهاد دادند می توانیم در لوای این روز همایش ها را برگزار کنیم و این روز هم می تواند سالروز تاسیس انجمن باشد. قرار شد این پیشنهاد توسط آقای یزدانی برررسی اولیه شود و در جلسه بعد گزارش  ارائه دهند که امکان آن وجود دارد یا خیر.

۲- طرح واحد دانشجویی: دکتر علی عسگری گفتند که این طرح توسط تعدادی از دانشجویان پیشنهاد شده است سپس دکتر مهرمحمدی گفتند که ما این طرح را یک کمیته دانشجویی بدانیم و اهدافی را که نوشته بودند در جلسه مطرح نمودند  بدین صورت که ترکیب آن ۳ دانشجوی ارشد، ۳ دانشجوی دکترا و ۱ دانشجوی دکترا به عنوان رئیس کمیته باشد که که در جلسه هیئت مدیره شرکت کند. آقای یزدانی پیشنهاد دادند برای این طرح آئین نامه تهیه شود و ساختار سازمانی آن مشخص و تعریف گردد. قرار شد پیشنهاد های دکتر مهرمحمدی به این گروه منعکس گردد و آنها برآن اساس آئین نامه ی تهیه نمایند و به انجمن ارائه دهند.

۳-   آئین نامه انتخاب اثر برتر: دکتر موسی پور آئین نامه را تهیه و در جلسه مطرح کردند. آئین نامه توسط کمیسیون نشر ارائه شده بود پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد ها قرار شد دکتر موسی پور اصلاحات را اعمال نمایند و بدیهی است  پس از اعمال اصلاحات مصوب می باشد.

۴-  بحث سیگ ها به جلسه بعد موکول شد.

۵-  گزارش همایش تبریز: دکتر حاتمی دبیراجرایی همایش به نیابت از دکتر فتحی آذر گزارش همایش را ارائه دادند. پس از بحث و بررسی قرار شد چارچوب گزارش تحلیلی از همایش در اختیار    دکتر فتحی آذر و دکتر حاتمی قرار بگیرد و در جلسه آینده ارائه گردد