صورتجلسه کمیسیون توسعه استانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری : ۱/۴/۸۹

حاضرین جلسه : دکتر صمدی، دکتر جوادی پور، دکتردژگاهی و آقای ناصر یعقوب نژاد قاین

ساعت شروع ۱۶:۵۰

ساعت پایان: ۱۸

ابتدا آقای یعقوب نژاد گزارشی از شعبات استانی ارائه دادند پس از بحث و بررسی مصوبات کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:

مصوبات:

۱٫       پیگیری راه اندازی دو شعبه با محوریت بیرجند و تبریز

۲٫       مکاتبه با روسای شعب در خصوص همکاری برای برگزاری نشست های علمی

۳٫       مکاتبه با روسای شعب در خصوص برگزاری دوره های آموزش مقاله نویسی برای شعب استانی

۴٫       هماهنگی و دعوت از روسای شعب جهت حضور در جلسه ای ویژه با هیئت مدیره محترم در مرداد ماه سال جاری

۵٫       دعوت از اعضای جدید برای حضور در کمیسیون

۶٫       مکاتبه با شعب برای برگزاری یک نشست علمی در هفته پژوهش

۷٫       مکاتبه با شعب در خصوص تعیین میزبان همایش یازدهم بر اساس فعالیت های شعب

۸٫       برنامه ریزی جهت بازدید از شعب مازندران و همدان

۹٫       تغییر در اساسنامه با رویکرد حمایت دانشگاه ها از شعب