فعالیت‌های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران واحداصفهان

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی واحد اصفهان یکی از واحدهای فعال انجمن می‌باشد.
اهم فعالیت‌های این واحد به شرح زیر است:
– برگزاری جلسات هیئت مدیره هر ماه یک بار
برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص روش شناسی پژوهش کیفی در مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی درسی، آشنایی با منابع الکترنیکی در خصوص برنامه درسی
برگزاری نشست های ماهانه با عنوانهای : برنامه های درسی میان رشته ای، معرفی و نقد پایان نامه های دکتری و ارشد در زمینه برنامه های درسی