فراخوان انتخاب دانش‌آموخته برتر

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی ‌های عزیز
با سلام
چنانچه نمره رساله دکتری و یا پایان نامه کارشناسی ارشد شما بالاتر از ۱۹ و تعداد مقالات مستخرج چاپ شده از رساله یا پایان نامه بیش از یکی ‌باشد،می توانید کاندیدای دانش آموخته برتر باشید. بدین وسیله از کلیه دانش آموختگان واجد شرایط تقاضا می‌شود مستندات خود را حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۳۸۹ به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند. (مصوبه کمیته اعطای نشان انجمن مطالعات برنامه درسی)

 info@icsa.org.ir