انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به عضویت انجمن بین‌اللملی پیشرفت مطالعات برنامه درسی درآمد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نامه پیوست از طرف رئیس انجمن بین‌المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی در تاریخ ۳۰/۳/۸۷ به رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارسال شده است. در این نامه، علاوه بر اعلام پذیرش رسمی عضویت انجمن در انجمن بین‌المللی، از ایران دعوت شده است که موضوع برگزاری همایش جهانی مطالعات برنامه درسی در سال ۲۰۱۸ که کنفرانس‌های جهانی ۳ سالانه انجمن بین‌المللی مجدداً به قاره آسیا باز خواهد گشت را مورد بررسی قرار دهد که هیئت مدیره انجمن با این پیشنهاد موافقت نمود.