پیام دبیر علمی همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید برجهان اسلام در مورد تاخیر در برگزاری همایش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
علاقمندان شرکت در همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام
پیرو اطلاعیه قبلی بدینوسیله اعلام می دارد متاسفانه به دلیل فراهم نبودن امکانات اجرائی از برگزاری همایش در موعد مقرر در جزیره کیش معذوریم. بدینوسیله ضمن پوزش از این رخداد ناخوشایند، قطعی شدن  تصمیم تاخیر در برگزاری را به آگاهی می‌رساند.
 زمان جدید برگزاری همایش در آینده نزدیک به اطلاع خواهد رسید. 
به امید همراهی و حضور کلیه علاقمندان در همایشی که امید می رود نظام آموزشی کشور را در ارتقاء کیفیت در حوزه علوم و فناوری یاری رساند.
  
دکتر محمود مهرمحمدی
دبیر علمی همایش