در خواست مشارکت برای ارزشیابی پنج ساله برنامه راهبردی انجمن و بازنویسی آن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نجمن مطالعات برنامه درسی در نظر دارد برای پاسخ به نیازهای جامعه علمی کشور و تأمین نظرات اعضای انجمن، برنامه راهبری انجمن را طی پنج سال گذشته مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. از اعضای محترم انجمن درخواست می شود نظرات ارزشمند خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند.
ja_yazdany@yahoo.com
از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم