افزایش تعامل با انجمن‌های علمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضاء محترم انجمن، سلام

فقدان تعامل میان انجمن های علمی کشور دست کم موجب به تاخیر افتادن تحقق پتانسیل‌ها و ظرفیت های این نهاد ها در خدمت به توسعه و تعالی جامعه می شود. بالعکس، تعامل و همکاری آن‌ها موجب هم افزائی شده و آثار وجودی مثبت آن ها به شکل وسیع‌تر و عمیق تری در جامعه ظاهر خواهد شد.

یکی از راه کارهای پیش بینی شده در برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (۱۳۹۶-۱۳۸۶)، افزایش تعامل با انجمن های علمی هم سو است. این انجمن ها می توانند نقطه آغاز مناسبی برای تشریک مساعی انجمن های علمی در سطح کلان و عام باشند، بدین معنا که با توجه به شانس موفقیت بیشتر، الگوی مناسبی برای تحقق این مهم در سطح وسیع تر عرضه خواهند نمود. 

اکنون ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه در آینده شاهد فعالیت بیشتر شورای انجمن های علمی ،تشکیلات یگانه‌ای که از جمله با هدف بلند تسهیل و توسعه روابط و مناسبات علمی و صنفی میان انجمن های علمی تاسیس شده است، توجه بازدید کنندگان محترم سایت به ویژه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را به نامه‌ای که اخیرا به روسای یازده انجمن حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ( انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، انجمن روانشناسی ایران، انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش ایران، انجمن آموزش عالی ایران، انجمن مشاوره ایران، انجمن اولیاء و مریان ایران، انجمن پژوهشهای آموزشی ایران، انجمن ترویج علم ایران، انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی) نوشته‌ام جلب می‌نمایم. امید که این دعوت با واکنش مثبت مواجه شده و انجمن های علمی این حوزه بتوانند با در نظر گرفتن فضا و مجالی یرای برخی فعالیت های میان – انجمنی، نقش پیش تازی در این زمینه ایفا نمایند. 

والسلام

دکترمحمود مهرمحمدی، رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران