احیاء پروژه ملی تولید دانشنامه برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش برگزاری جلسه شورای علمی دانشنامه

خوشبختانه و پس از پشت سرگذاشتن یک وقفه طولانی فعالیت های ناظر به تولید دانشنامه برنامه درسی از روز چهارشنبه مورخ ۵-۱۲-۱۳۸۸ از سر گرفته شد. این اتفاق مبارک معلول همکاری صمیمانه و عالمانه ریاست و مجموعه مدیریتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است که تعهد نمودند پشتیبانی لازم را از این پروژه ملی به عمل آورند. انجمن مطالعات برنامه درسی این حسن تدبیر را به ریاست پژوهشگاه و همکاران ایشان تبریک گفته و امید وار است با تشریک مساعی کلیه صاحب نظران حوزه برنامه درسی، دانشنامه ای در خور رشته فراهم گردیده و الگوی مناسبی برای انجام فعالیت های علمی جمعی در اختیار جامعه علمی نیز قرار داده شود.

قرارداد فاز نخست دانشنامه در تاریخ ۲- ۱۲-۱۳۸۸ منعقد گردیده و قرار است ظرف مدت ۶ ماه ساختار نفصیلی دانشنامه شامل شناسائی دقیق عناوین کل مداخل دانشنامه تهیه شده و بر این اساس تولید محتوی ( فاز دوم) آغاز گردد.

در جلسه شورای علمی علاوه بر بازنگری در ترکیب شورای علمی، درباره کمیته فرعی شورای علمی و همچنین کمیته اجرائی دانشنامه تصمیم گیری شد. همچنین مقرر شد آئین نامه داخلی شورای علمی تهیه شده و به تصویب برسد. راه اندازی سایت ویژه دانشنامه  برای تسهیل ارتباطات میان اعضاء و علاقمندان این پروژه نیز توسط دبیرخانه دانشنامه پیگیری خواهد شد.