باز آمد بوی ماه مدرسه

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 

سلام
پاییز فرا می رسد و با خود، خاطرات شیرین روزهایپویایی،زیبایی حضور در کلاس و گوش فرا دادن به سخنان صاحبان دانش وخردورزی را در فضاییآکنده از عطر بودن وجاری شدن به همراه می آورد! باشد که لحظه های ناب آموختن،همواره ما را به قله های ظفرمندی برساند و یادمان باشد که رهتوشه های عشق را درآموختن و دریایی شدن، مدیون لطفی هستیم که خداوند در دل معلم یااستادمان نهاد و اونیز چه صادقانه و بیپیرایه، طبق اخلاص را به نمایش گذاشت!!! سال تحصیلی جدید مبارک