صورتجلسه مهرماه ۱۳۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی
جلسه هیئت مدیره انجمن
 چهارشنبه۶/۷/۹۰ ساعت ۱۵ الی ۱۷
 
اعضای حاضر: دکتر علی عسگری، دکتر مهرمحمدی، دکتر عطاران، دکتر عصاره، دکتر تاجیک اسمعیلی، آقای امانی طهرانی، دکتر محمدخانی، آقای یزدانی
سرکار خانم‌ها دکتر گویا، دکتر صمدی و  دکتر حکیم زاده
غایبین: دکتر حاتمی- دکتر ایزدی- دکتر آقازاده- دکتر نوروززاده- دکتر آرمند- دکتر ملکی- دکتر فتحی- دکتر کرامتی- مهندس زرافشان
مباحث مطروحه و مصوبات
قبل از دستور: مسائل مالی انجمن مورد بحث قرار گرفت و مقررشد راهکارهای درآمدزایی در حیطه های مختلف از جمله برگزاری همایش هایی که در حیطه علایق سازمان هایی از قبیل شهرداری می باشد(شهرونداجتماعی و برنامه درسی، الگوی مصرف بهینه در برنامه درسی ) و عضویت گیری، از راهکارهای درآمد زا برای انجمن، از طرف اعضاء، معرفی شدند.
جلسه حاضر در خانه اندیشمندان برگزار شد و در ابتدای جلسه دکتر محمد خانی به عنوان نماینده به معرفی مکان مذکور پرداخته و سپس در مورد طرحی  با عنوان "خانه اندیشمندان علوم انسانی" به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد جلسات هییت مدیره به تناوب و بر اساس نیاز در این مکان برگزار گردد.
شروع جلسه:
پیشنهادتأسیس انجمن مطالعات اسلام و برنامه درسی که از طرف دکتر ملکی به وزارت علوم ارسال شده است هرچند با مخالفت اکثریت اعضای انجمن مواجه شد ولی جواب نهایی بعد از برگزاری جلسه‌ای با حضور دکتر ملکی، اعلام می شود که برخی از پیشنهادات اعضا به شرح زیر است:
۱٫    تاسیس گروپ برنامه درسی و دین یا اسلام یا معنویت. با هر عنوانی که خودشانمناسب بدانند
۲٫ تاسیس انجمن ولی نه در حوزه برنامه درسی بلکه در حوزه عمومی تر تعلیم و تربیتکه از پشتوانه نظری بالفعل برخوردار است. البته اگر انجمنی با این نام وجود دارد وفعال است که این مورد تحصیل حاصل خواهد بود و باید به تقویت آن اندیشید.یا شایدتاسیس یک گروه برنامه درسی در دل آن
۳٫ تعقیب این منویات اما  نه در قالب یک انجمنعلمی که موهم غیر اسلامی بودن انجمن کنونی و در نتیجه باعث فساد (مانند تفرقه و دودستگی در  میان اصحاب رشته) شود، بلکه در قالب معقول بدیلی که همان قطب علمی است وخوشبختانه کار های مربوط به تاسیس آن  توسط آقای دکتر ملکی در دست پیگیریاست.   
 
بحث تشکیل گروپ برنامه درسی چند فرهنگی، پس از استماع سخنان دکتر مهرمحمدی، پیشنهاد شد که عنوان گروپ به "برنامه درسی و فرهنگ" که عام‌تر است و علاقمندان بیشتری را جلب می کند تغییر یابد و پس از اصلاح عنوان، پروپوزال ارائه گردد.
–      بحث بعدی در مورد انتخابات هیئت مدیره بود. آقای یزدانی از اعضا خواستند، تفاهمی در مورد زمان و مکان دقیق برای روز انتخابات تعیین کنند تا در روزنامه آگهی شود.
نتیجه بحث از این قرار شد که ابتدا مشخص گردد که انتخابات بصورت مجازی یا حضوری تشکیل می‌شود و سپس در صورت برگزاری به صورت حضوری، تاریخ و زمان دقیق برای آگهی مشخص گردد.
بقیه مذاکرات به جلسه بعد موکول شد.