گروپ برنامه درسی و فرهنگ

کمیسیون‌ها
گروپ برنامه درسی و فرهنگ
مسئول گروپ: دکتر علیرضا صادقی

مقدمه:
چندفرهنگی، مفهوم نسبتاً جدیدی است که حضور چندفرهنگ مختلف در کنار هم را تداعی
می سازد و جوامع چندفرهنگی، جوامعی هستند که چند فرهنگ مختلف بنا به دلایلی بطور همزمان در کنار یکدیگر امکان زیست پیدا کرده اند. حضور چند فرهنگ مختلف و بعضاً غیر هم سو در کنار هم، امکان ایجاد چالش و تنش در میان افراد و فرهنگ ها را محتمل می سازد. رویکرد آموزش چندفرهنگی در صدد ایجاد تعامل، تفاهم و تبادل میان فرهنگ هاست، بطوری که فرهنگ های مختلف با کمترین تنش و به صورت مسالمت آمیز امکان همزیستی پیدا کنند.

اهمیت و ضرورت:
در عصر حاضر، به دلیل تعاملات گسترده فیزیکی و مجازی افراد و فرهنگ ها و از میان رفتن مرزهای قرار دادی سنتی، پیوند های گریزناپذیری بین افراد و فرهنگ ها بوجود آمده است. حضور فرهنگ ها در کنار یکدیگر و تلاقی آنها، احتمال ایجاد چالش و تنش در میان افراد و فرهنگ ها را افزایش داده است. بدین جهت پیش بینی ساز وکار مناسب به منظور نزدیکی فرهنگ ها، ایجاد تفاهم و تعامل میان آنها در جهت همزیستی مسالمت آمیز و رفع سوء تفاهم های احتمالی ضرورت مضاعف می یابد. در این راستا، از جمله رسالت های اساسی نظام تعلیم و تربیت در جوامع چند فرهنگی، طراحی برنامه های درسی حساس به فرهنگ و پاسخگو به ویژگی های چندفرهنگی است. «برنامه درسی چند فرهنگی» ساز وکاری است که می تواند از طریق توانمند سازی افراد و گروه ها از منظر برخورداری از دانش، نگرش و مهارت برای زیست مسالمت آمیز در یک جامعه چندفرهنگی موثر و کارساز باشد. وجود تنوع نژادی، قومی، فرهنگی، آداب و رسوم و زبان به عنوان مصادیق جامعه چندفرهنگی در ایران، استقرار برنامه درسی با ویژگی های چندفرهنگی در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است. اما با توجه به آشنایی اندک و ناکامل جامعه دانشگاهی و آموزشی کشور بویژه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مولفان کتب درسی با مفهوم آموزش چند فرهنگی، این موضوع مورد غفلت واقع شده و در واقع مغفول مانده است. در حالی که توجه به این موضوع نه تنها ضرورت عصری، بلکه ضرورت وطنی نیز دارد. بدین جهت این گروپ در صدد است زمینه آشنایی افراد و گرو های درگیر و علاقمند را با اهمیت و ضرورت آموزش چند فرهنگی و نحوه عملیاتی سازی آن در برنامه های درسی کشور فراهم آورد.

اهداف گروپ:
۱- شناسایی و گردآوری منابع و مراجع موثر آموزش چند فرهنگی
۲- اشاعه هدف شماره یک از طریق تشکیل جلسات ماهانه، انتشار مجله الکترونیکی و یا از طریق هردو
۳- برقراری ارتباط و همکاری با گروه های تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت کمک به فهم درست مفهوم آموزش چند فرهنگی
۴- برقراری و ارتباط با سایر گروه های مطالعاتی انجمن جهت نهادینه ساختن مفهوم آموزش چند فرهنگی
۵- بررسی وضع موجود برنامه ها درسی کشور از حیث توجه به آموزش چندفرهنگی به تفکیک دوره های مختلف تحصیلی از پیش دبستانی تا آموزش عالی
۶- طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش چندفرهنگی با توجه به خلاء موجود در کشور
۷- برگزاری نشست ها، سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی با موضوع آموزش چندفرهنگی
۸- مشارکت موثر در تنظیم مقالات مربوط به حوزه آموزش چند فرهنگی در مجلات علمی پژوهشی و بویژه در دانشنامه ایرانی برنامه درسی

برنامه سالانه منتهی به سال ۱۳۹۱
۱- تشکیل جلسات منظم ماهانه در راستای هدف شماره یک و اشاعه آن
۲- تدوین و انتشار حداقل دو مقاله علمی – پژوهشی
۳- طراحی و اجرای حداقل یک نشست تخصصی با موضوع «چیستی، چرایی و چگونگی آموزش چندفرهنگی»
۴- طراحی و اجرای حداقل یک طرح پژوهشی با موضوع آموزش چندفرهنگی

هسته اصلی گروپ:
– دکتر نعمت اله فاضلی
– دکتر علیرضا عصاره
– دکتر زهرا نیک نام
– دکتر علیرضا عراقیه
– دکتر علیرضا صادقی