گروپ برنامه درسی، شوآب و عمل فکورانه

کمیسیون‌ها

مقدمه
نزدیک به چهار دهه از زمانی که هشدار تکان دهنده¬ی "مرگ حوزه¬ی برنامه درسی" توسط ژوزف شواب در رشته¬ی برنامه¬¬ی درسی بیان شد، می¬گذرد. شواب با بیان نظریه¬ی عملگرایانه خود دستاویزی برای رهایی از پرتگاه مرگ برای حوزه¬ی برنامه ریزی درسی ارایه داد و به سهم خود بر ای ادامه حیات و پویائی رشته ارائه طریق کرد.
با گذشت چهل سال از بیان این نظریه، نمی توان آن را منسوخ و مطرود دانست. به نظر می¬رسد در چهار دهه¬ی گذشته این حوزه نتوانسته است خود را از هشداری که شواب مطرح کرد برهاند و با بهره گیری از نظریه¬ی عملگرایانه¬ی او از تهدیدهای هستی سوز در امان بماند. در جامعه علمی ایران نیز درک مفهومی و کاربرد نظری این میراث تاریخی مغفول واقع شده است و این مهم آنچنان که باید به دانش جویان، دانش پژوهان و برنامه ریزان درسی شناسانده نشده است.
گروه مطالعاتی "برنامه درسی، شوآب و عمل فکورانه" سعی دارد به شناخت ابعاد نظری و بسط تئوری عملگرایانه¬ی شوآب و نیز بهره گیری از آن در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری های ناظر به برنامه¬ریزی درسی بپردازد.

هدف کلی
• برقراری ارتباط بین حوزه نظر و عمل برنامه¬ی درسی با نظر به امکانات رویکرد عملگرایانه¬ی شوآب به برنامه ریزی درسی.

اهداف جزیی
• تبیین نظری ابعاد نظریه¬ی عملگرایانه در برنامه ریزی درسی.
• ترویج نظریه عملگرایی در جامعه¬ی علمی.
• کاربرد عملی نظریه¬ی عملگرایانه با توجه به بستر فعلی برنامه ریزی درسی کشور.

برنامه عمل
• تشکیل جلسات منظم گروهی به شکل ماهیانه.
• مطالعه و بررسی در خصوص شواب و نظریات او در برنامه درسی، به ویژه رویکرد عملی و عمل فکورانه.
• تبیین ابعاد نظری و عملی نظریه عملگرایانه با توجه به شرایط فعلی برنامه ریزی درسی در کشور.
• اشاعه¬ی نظری نظریه عملگرایانه در مطالعات برنامه درسی.
• برقراری ارتباط با دست اندرکاران عمل برنامه ریزی درسی( اعم از گروههای برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و …) در جهت برقراری ارتباط با بستر عملی برنامه ریزی درسی.
• برگزاری نشستها، کارگاهها و انتشار ویژه نامه در خصوص نظریه عملگرایانه.
• نیازسنجی از بستر عمل برنامه ریزی درسی برای مشخص کردن مشکلاتی که نیاز به پژوهش نظری در حوزه بدان هست.
• ارزشیابی از پژوهشهای نظری برنامه ریزی درسی در میزان اثر گذاری آنها در حوزه عمل برنامه ریزی درسی.
• انتشار خبرنامه الکترونیکی.

برنامه سال نخست
• انتشار ویژه نامه فصلنامه مطالعات برنامه درسی
• انتشار ۴ شماره خبرنامه الکترونیکی

اعضاء موسس
دکتر محمود مهرمحمدی، دانشگاه تربیت مدرس (دکتری برنامه ریزی درسی)
عظیمه سادات خاکباز، دانشگاه شهید بهشتی(دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی آموزش عالی)
فرشته آل حسینی، دانشگاه تربیت مدرس(دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت)
زهرا نیکنام، دانشگاه تربیت مدرس(دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
سعید صفایی موحد، دانشگاه تربیت معلم تهران(دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
نرگس آهنچیان، دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
انسی کرامتی، دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
اعظم ذرقانی، دانشگاه فردوسی مشهد(دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی).