گزارش جلسه تیر ماه کمیسیون روابط بین الملل

کمیسیون‌ها
به نام حضرت دوست
 تاریخ برگزاری : ۲۷/۴/۸۹
 ساعت شروع: ۱۷:۳۰
ساعت پایان: ۱۹:۳۰
باحضور : آقایان : دکتر مهرمحمدی / دکتر عصاره / دکتر عنانی / دکتر آقازاده و رضوی
 در غیاب : آقایان : دکتر بهرنگی / دکتر فتحی
 دستور جلسه :
۱-           ادامه تقسیم کار، براساس برنامه مصوب سال ۸۹ کمیسیون
۲-           بررسی میزان پیشرفت فعالیتهای پیش بینی شده
مسئول پیگیری
و ارائه گزارش در جلسه بعد
گزارش اقدامات / مصوبات جدید
رئوس برنامه( مبتنی بر برنامه راهبردی ۱۳۹۶-۱۳۸۶)
        آقای رضوی
اقدامات قبلی : برگزاری جلسه برنامه ریزی باحضور آقایان دکتر مهرمحمدی، زرافشان، امانی و عصاره .تهیه و ارسال پروپوزال کارگاه برای خانم دکتر پاندا به همراه جنبه های اجرایی
مصوبات جدید: منتظر دریافت پاسخ خانم دکتر پاندا / پیگیری موضوع دریافت پاسخ توسط آقای رضوی  
۱-برگزاری کارگاه آموزشی مشترک در حوزه برنامه درسی ملی با کشور هندوستان
(در هندوستان)براساس آخرین مکاتبات انجام شده با خانم دکتر پاندا و تشکیل جلسه برنامه ریزی با حضور اعضاء اعزامی به هندوستان
دکتر مهرمحمدی(از طریق دکتر عطاران)
دکتر عنانی
اقدامات قبلی :مذاکره دکتر عطاران با خانم اصواتی / پیگیری موضوع در مراجعه دکتر عطاران به مالزی /
نظرات جدید : در رابطه باتجربیات مفید کشور مالزی : دکتر عطاران : MI / آقای رضوی :  Smart School / دکترآقازاده : تمرکززدایی
مصوبات جدید :
پیگیری مذاکرات آقای دکتر عطاران با خانم اصواتی برای سوژه یابی در سطح آموزش و پرروش
بررسی زمینه های برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه نوآوری در برنامه درسی آموزش زبان در آموزش  عالی توسط آقای دکتر عنانی
<span style=”FONT-SIZE: 9