کمیسیون روابط بین‌الملل

کمیسیون‌ها

شرح وظایف کمیسیون روابط بین‌الملل مصوب ۱۳۹۱

۱- تدارک فرصت های مقتضی برای آشنائی با فعالیت ها،دستاوردها و تجربیات کشورهای دیگر در حوزه مطالعات برنامه درسی

۲- ارائه خدمات پشتیبانی علمی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای خارجی

۳-    برقراری، توسعه و تداوم همکاری با نهاد ها و انجمن های بین المللی فعال در حوزه مطالعات برنامه درسی

۴-    همکاری با نهاد های بین المللی فعال در جمهوری اسلامی ایران در حوزه برنامه درسی

۵-      تلاش در جهت حسن استفاده از ظرفیت های علمی و حرفه ای متخصصان ایرانی شاغل در خارج از کشور در حوزه برنامه درسی و زمینه‌های وابسته

۶-    برنامه ریزی برای توسعه تعاملات بین المللی انجمن و اعضاء آن

۷-    پاسخگوئی به نیاز های انجمن و اعضاء آن در سایر زمینه های مرتبط به امور بین الملل در حد مقدور

اعضاء کمیسیون:

دکتر علی حسینی خواه (رئیس کمیسیون)
دکتر محمود امانی تهرانی
دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر عباس صدری
دکتر علیرضا عصاره
دکتر ابراهیم طلایی
مهندس علی زرافشان
دکتر سعید صفایی موحد
رضا رضوی
دکتر سولماز نورآبادی
اکرم طیبی
علی جعفرآبادی