برنامه و بودجه کمیسیون بین الملل در سال ۱۳۹۱

کمیسیون‌ها

 

ملاحظات

مسئول پیگیری

بودجه مورد نیاز

زمان اجرا

رئوس برنامه

ردیف

 

دکتر مهرمحمدی

جعفرآبادی

 

شهریور ۹۱

برگزاری دومین سفر مطالعاتی گروهی به کشور کره جنوبی (فعالیت باقی مانده از سال ۹۰)

۱

 

دکتر صدری

 

بهمن

۹۱

برگزاری سومین سفر مطالعاتی گروهی به کشورهای مالزی و سنگاپور

۲

 

دکتر طلایی

 

خرداد۹۱

 

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه آموزش زبان و برنامه درسی با حضور دکتر جک سی ریچاردز

۳

گروه روش شناسی پژوهش و کمیسیون پژوهش

دکتر طلایی

 

 

خرداد۹۱

مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه روش شناسی پژوهش با حضور پروفسور جمال عابدی

۴

گروه روش شناسی پژوهش و کمیسیون پژوهش

دکتر طلایی

 

 

شهریور ۹۱

مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه روش شناسی پژوهش با حضور دکتر رضا افخمی

۵

کمیسیون پژوهش

دکتر مهرمحمدی

دکتر طلایی

 

 

تا پایان سال ۹۱

امکان سنجی برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه روش شناسی پژوهش باحضوردکترعباس تشکری

۶

 

با تعیین تکلیف هیات مدیره انجمن

۵۰ میلیون ریال

تا پایان سال ۹۱

مشارکت در برگزاری دومین همایش بین المللی انجمن  با عنوان کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی (فعالیت باقی مانده از سال ۹۰)

۷

 

دکتر فتحی

 

تا پایان سال ۹۱

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه "بین المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی"

۸

 

دکتر صدری

 

تا پایان سال ۹۱

مشارکت در اجرای برنامه های مصوب سال ۲۰۱۲ دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران ( در حد امکان )

۹

 

دکتر مهرمحمدی

دکتر صدری

 

تا

شهریور

۹۱

امکان سنجی برقراری ارتباط و همکاری متقابل با دفاتر منطقه ای یونسکو و یونیسف در تهران

۱۰

 

مهندس زرافشان

 

تا شهریور ۹۱

امکان  سنجی تاسیس دفتر منطقه ای   IBE/COP  در در تهران (فوکال پوینت)

۱۱

 

دکتر مهرمحمدی

دکتر امانی

 

تا خرداد سال ۹۱

پیگیری موضوع به رسمیت شناخته شدن جایگاه علمی انجمن توسط وزارت علوم برای پشتیانی علمی از دانشجویان ایرانی کشورهای آسیای میانه  

۱۲

مشروط به وجود اسپانسر

دکتر مهرمحمدی

آقای رون / خانم حمزه بیگی / آقای ظاهر فهیمی

 

تا پایان سال ۹۱

برگزاری یک نشست علمی با حضور اساتید برجسته حوزه برنامه درسی (کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه ) به عنوان اقدام زمینه ساز تعاملات سازمان یافته

۱۳

کمیسیون توسعه

دکتر طلائی

 

تا شهریور سال ۹۱

امکان سنجی تاسیس یک انجمن بین المللی / منطقه ای برنامه درسی

۱۴

 

نورآبادی با همکاری خانم طیبی و آقای دکتر صفایی موحد و دبیرخانه

 

در طول سال ۹۱

تدوین گزارش های ماهانه رخدادهای بین المللی در حوزه برنامه درسی

۱۵

 

دکتر صفایی موحد با همکاری

دبیرخانه انجمن

 

در طول سال ۹۱

به روز رسانی محتوای سایت انگلیسی انجمن

۱۶

 

دکتر امانی

 

تا خرداد ۹۱

ادامه پیگیری عضویت انجمن در WCCI

۱۷

 

دکتر مهرمحمدی

 

در موعد مقرر

ندارک بخش بین الملل همایش یازدهم

۱۸