گروپ برنامه درسی و تربیت بدنی

کمیسیون‌ها

گروپ برنامه درسی تربیت بدنی
دکتر محمد جوا ی پور
مقدمه :اهمیت و ضرورت

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه های اصلی تعلیم و تربیت نقش مؤثری در تحقق اهداف آن ایفا می نماید. بسیاری از اهداف اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت از طریق تربی تبدنی و ورزش به منصه ظهور م یرسد.کارکردهای تربیتی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تربیت بدنی نقش این پدیده و دامنه و گستره آن در برنامه های درسی به طور بی سابقه ای افزایش داده است. در پاره ای از کشورهای توسع هیافته بیش از ۶ ساعت از برنام ههای درسی به تربی تبدنی اختصاص یافته است و فضاها و امکانات ا ارزش ب یشماری برای انجام فعالیت ورزشی پی شبینی شده است. نقش تربیتی و فرهنگی تربیت بدنی در نظا مهای آموزشی فرصت های مناسبی را برای توسعه این رشته علمی فراهم نموده و جایگاه و موقعیت آن را در برنام ههای آموزشی تثبیت کرده است. هم زمان با رشد و توسعه علم برنامه ریزی درسی در قرن گذشته از دهه هفتاد به بعد در زمینه
برنامه درسی تربیت بدنی تلاش های زیادی صورت گرفت که از الگوها و رویکر دهای برنامه ریزی درسی برای پویایی و توسعه تربیت بدنی در مدارس استفاده گردد که نتایج مؤثری دربرداشته و در بسیاری از کشورها از نتایج و مطالعات برنام ه درسی در راستای توسعه تربیت بدنی در مدارس استفاده گردید و الگوهای مختلفی برای طراحی و تدوین برنام ههای درسی استخراج گردید. گروه برنام ه درسی تربیت بدنی با توجه به ضرورت تطبیق مطالعات برنامه درسی و تربی تبدنی در آموزش و پرورش با ترکیبی از متخصصان تربی تبدنی و برنامه ریزی درسی که با نگاه جامع و دقیق با اهداف و زمینه های علوم مذکور آشنا باشند تشکیل می گردد که بتوانند ب هطور علمی زمین ههای توسعه و گسترش تربی تبدنی را در مدارس برعهده داشته باشند. اگر
تربیت بدنی با رویکرد فرهنگی و تربیتی بخواهد به اهداف و کارکردهای خود که بخش اعظم مهارت های تعلیم و تربیت می باشد برسداین موضوع از دریچه علم برنامه ریزی درسی امکان پذیر است، علمی که بتواند ضمن آشنایی با اهداف و گستره تربی تبدنی در جهان از الگوها و رویکردهای مختلف برنامه درسی برای نهایی کردن اهداف، محتوی، راهبردهای تدریس و الگوهای ارزشیابی استفاده نماید. طراحی و تدوین برنامه های درسی تربیت بدنی در مدارس ضمن هماهنگی با اهداف تعلیم و تربیت در مقاطع تحصیلی و سایر رشته های علمی نقش و جایگاه آن را توسعه خواهد داد. آنچه که بدیهی است اینکه تربی تبدنی به لحاظ عملی بودن آن به تناسب رشته های علمی کمتر در چارچوب برنام ههای درسی توسعه علمی و عملی پیدا
کرده است و یکی از را ههایی که م یتواند توسعه سریع این رشته علمی را در نظام آموزشی محقق سازد تشکیل گروه های مختلف علمی برای فعال کردن برنام ههای درسی است که با رویکرد علمی کلیه عناصر برنامه درسی از جمله اهداف، محتوی، الگوهای تدریس و ارزشیابی، الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی را مورد بررسی قرار داده و اشکالات و نواقص آن را در نظام آموزش کاهش دهد.

اهداف :

۱- ایجاد زمینه مناسب برای بررسی و مطالعه برنام ههای درسی تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی

۲- شناسایی مشکلات و تنگناهای برنام ههای درسی تربیت بدنی
۳- توسعه ارتباط با مدیران و دس تاندرکاران نظام آموزش و پرورش به منظور تقویت علمی مراکز
اجرایی تدوین برنامه های درسی
۴- استفاده از نتایج و مطالعات برنام ههای درسی تربی تبدنی جهت برنام هریزان و مجریان برنامه های
درسی تربیت بدنی
۵- برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی تربی تبدنی داخلی و خارجی به منظور تقویت برنام ههای
درسی
۶- طراحی و تدوین برنامه های درسی در سطوح مختلف و ارائه آن به وزارت آموزش و پرورش
۷- انتشار منابع و کتب علمی موردنیاز
دامنه گستره فعالیت :
گروه برنامه درسی تربی تبدنی با هدف توسعه علمی و تقویت برنام ههای درسی تربی تبدنی با استفاده از

مطالعات و یافت ههای بین المللی و بومی کردن آن در سطح کشور در تلاش خواهد بود با نقد و بررسی

برنامه های موجود و توسعه ارتباط با مجریان و دس تاندرکاران نظام آموزشی کشور، رویکر دها، الگوهای
نوینی برای برنام ههای درسی تربیت بدنی طراحی و به مراکز مرتبط پیشنهاد نماید.
اعضای اصلی گروپ :
۱- دکتر محمد جواد یپور دکترای برنامه ریزی درسی
۲- دکتر محرم آقازاده دکترای برنامه ریزی درسی
۳- دکتر افسانه سنه دکترای تربیت بدنی
۴- دکتر محمدرضا اسماعیلی دکترای تربیت بدنی
۵- دکتر پروانه شفی عنیا دکترای تربیت بدنی
۶- دکتر علی خسروی دکترای برنامه ریزی درسی
۷- طاهره مظلومی فوق لیسانس برنامه ریزی درسی
۸- دکتر محمد احسانی دکترای تربیت بدنی
۹- دکتر فرزاد غفوری دکترای تربیت بدنی