گروپ روش‌شناسی پژوهشی برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی
عنوان:
گامهای عملی در پژوهش کیفی: از گردآوری داده ها تا تفسیر یافته ها

سخنران:
دکتر یزدان منصوریان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

زمان:
شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی