مرکز منابع برنامه درسی معرفی می کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مصاحبه تلویزیونی هووارد گاردنر

گاردنر در کتاب ۵ دیسیپلین برای آینده از کسوت یک روان شناس تربیتی با نظریه چالشی و هیجان آمیز هوش چندگانه، که شهرت اصلی او در عالم آکادمیک به خاطر آن است، خارج و به کسوت یک نظریه پرداز تربیتی در می آید. در این کتاب گاردنر در واقع به طرح یک نظریه هنجاری یا ایدئولوژی برنامه درسی می پردازد که برای دانشجویان و دانش آموختگان این رشته قابل توجه و چه بسا قابل نقد باشد. در هنگام مطالعه کتاب یا گوش کردن به این سخنرانی پیشنهاد می شود به  تفاوت ها و تمایزات آن با سایر ائدئولوژی ها یا دیدگاه های برنامه درسی بیندیشید

فایل صوتی مصاحبه

فایل تصویری۱     فایل تصویری۲     فایل تصویری۳