انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نشست:
گزارش سفر مطالعاتی کره جنوبی

 

با حضور:

دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر محمود امانی طهرانی
دکتر صمد ایزدی
دکتر عباس شکاری
دکتر حسین قاسمپور
دکتر منصور مرعشی
دکتر محمد  نوریان
دکتر زهرا نیک نام
اشرف کریمی

 

 تاریخ:
چهارشنبه، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۲-۹

محل برگزاری:
ایرانشهر شمالی-سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (طبقه هشتم)