چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروپ روش‌شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با حضور:
دکتر گلنار مهران
(دانشگاه الزهرا)
دکتر یزدان منصوریان
(دانشگاه تربیت معلم تهران)

موضوع چهارمین ژورنال کلاب

گراندد تئوری

زمان:
۳۰ دی ماه ۱۳۹۱
ساعت ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری:
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکه علوم انسانی- طبقه چهارم

منتظر حضورتان هستیم