گزارش نشست علمی گروپ برنامه درسی و آموزش علوم

کارگاه ها و دوره های آموزشی
به نام ایزد دانا
حضورمحترم اعضای علاقه مند به اطلاع رسانی گروه هنروعلوم تجربی
با اهدای سلام
با احترام به استحضارمی رساند
ازجناب آقای دکترامانی طهرانی تشکرمی کنم که به خاطرپا گرفتن گروه هنرو علوم تجربی، جلسات گروپ برنامه درسی وآموزش علوم را به طورمنظم برگزارنمودند دراین راه توجهات جناب آقای دکتر وصالی هم ستودنی است. شرکت علاقه مندان هم باوجود دوری راه قابل ستایش است.بحمدالله تعداد افراد روبه فزونی است. گروپ برنامه درسی وآموزش علوم دراولین شنبه تیرماه جلسه ای را با شرکت کنندگان دارای علایق ویژه برگزارکرد. درابتدای جلسه آقای دکتروصالی به ارتباط علم وscience پرداختند آن گاه دونفر ازاعضای هنرهای تجسمی ونمایشی دیدگاه های خودشان رادرباره کتاب های درسی به طورعام وکتاب درسی علوم تجربی به طورخاص ارایه نمودند. جمع بندی وبرداشتم ازسه بحث پیش گفته به شرح زیر است:
جناب آقای دکتروصالی science را فرایند وknowledge را محصول آن نام بردند. به نظرم رسید رابطه این ها مانند رابطه subjective و objective وهمچنین این رابطه شبیه خلق ایده وساختن آن درهنرباشد. چنین ساختنی هایی را هم شاید بتوان درفلسفه وجهان بینی های دیگرهمچون ایده آلیسم و دین هم سراغ گرفت(تلفیق دین ودانش و هنر). به این ترتیب  می بایستی شباهت هایی ازلحاظ روند و ساخته شدن آن ها به دست دهد. آیا این طور نیست؟
سپس آقایان مهندس مهدی زاده و آقای مهندس بیگدلی دغدغه هایی را درباره به کارگیری هنردرعلوم مطرح کردند. برداشتم این بود که کتاب های درسی بهتر از این ها می بایستی روابط میان  science  وknowledge را ارایه دهد.
پس ازاتمام جلسه برخی ازشرکت کنندگان ایده های حاصل ازکارپژوهشی شان را درحوزه هنروعلوم ارایه می کردند که قراربراین شد به طوراختصار وروشن ارسال نمایند تا اطلاع رسانی شود وبازخوردهایی چه درجلسات ویا به صورت ارتباط الکترونیک دریافت نمایند. درباره ویژگی های هنر وعلوم  مطالبی بعدا ارسال خواهد شد.
با احترام: شرفی
۱۳۹۲/۴/۳
برنامه درسی وهنر/ هنر وعلوم تجربی/ گروپ برنامه درسی وآموزش علوم