فراخوان دانشنامه‌ای

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع استادان، پژوهشگران و بویژه دانش آموختگان دکتری رشته برنامه درسی می­ رساند:

 

دانشنامه ایرانی برنامه درسی برای تقویت ویژگی ایرانی این اثر در نظر دارد در قالب مدخل های مستقلی به معرفی الگوهای طراحی برآمده از رساله های دکتری و پژوهش های داخلی بپردازد و زیر محوری را در محور طراحی (محور شماره ۴ و ۱۲) به این امر اختصاص دهد. شورای علمی دانشنامه ضمناً مایل است آثار علمی متعلق به این زمینه را از طریق استادان محترم راهنما یا دانش آموختگان دریافت نماید تا پس از تطبیق با ملاک های کیفی، مراتب را برای نگارش مقاله به آنان اطلاع دهد. از جمله ملاک های مورد نظر کاربرد در عمل، انعکاس با درجه قابل قبولی از ارجاعات در نشریات علمی معتبر و مبنا قرار گرفتن برای پژوهش ­های دیگراست که لازم است شواهد مربوطه نیز برای دبیرخانه دانشنامه ارسال گردد.
مستدعی است با توجه به نکات فوق
، الگوهای طراحی شده خود را ارسال فرمایید تا مورد بررسی و بهره برداری در دانشنامه ایرانی برنامه درسی قرار گیرد.

 

daneshnamehicsa@yahoo.com