اولین نشست تخصصی گروپ علوم اعصاب و برنامه درسی در سال ۱۳۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

موضوع:

تفسیری نوروفیزیولوژیک از نقش ورزش و فعالیت بدنی

در یادگیری و آموزش

 

سخنران:

دکتر امین عیسی نژاد
(فیزیولوژیست ورزش، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد)

 

محل برگزاری:
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سالن دکتر شکویی

 

زمانبرگزاری:
 
یکشنبه ۵ آبان ساعت ۱۶

شرکت کلیه دانش‌پژوهان و دانشجویان علاقه‌مند آزاد است

خلاصه سخنرانی

 اغلب الگوهای برنامه درسی سنتی حاکمیت و اولویت شناخت و ابعاد شناختی بر عواطف و فعالیتهای بدنی را تجویز می­کنند. با این وجود، مطالعات اخیر در حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب از ارتباط تنگاتنگ میان عواطف، بدن و ذهن حمایت می­کنند. در این مطالعه با اتکای به شواهد موجود علوم اعصاب تفسیری از نقش ورزش و فعالیت بدنی در یادگیری و آموزش ارائه می­شود. به همین منظور پس از معرفی کوتاه بخشهای مغز درگیر در مهارتهای حرکتی و ارتباط آنها با کارکردهای شناختی، شواهد نوروفیزیولوژیک پشتوانه نقش حرکت و جنب و جوش در یادگیری و شناخت ارائه می­شود و در پایان به برخی از دلالتهای برخاسته از فهم کنونی ما از مبانی نوروبیولوژیک ورزش و فعالیت بدنی به برنامه درسی مدارس پرداخته می­شود.