اعلام آمادگی انجمن مطالعات برنامه درسی برای انتشار آثار در حوزه برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به منظور کمک به ترویج دانش برنامه درسی در کشور، انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری تعدادی از ناشران به نشر آثار برنامه درسی اقدام می کند

 

اعضای انجمن و مؤلفان می توانند آثار خود را به آدرس ایمیل زیر (آقای دکتر محمد آرمند مسئول کمیسیون نشر علمی) ارسال نمایند.

Mohammadarmand@yahoo.com