اولین نشست تخصصی گروه مطالعات برنامه درسی تربیت معلم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 عنوان:

  "واکاوی صلاحیتهای حرفه ای در برنامه های درسی تربیت معلم"

ارائه دهنده :

دکتر محسن حسینی بیدخت

اعضای میزگرد:

دکتر محمود مهر محمدی ؛
استاد   دانشگاه تربیت مدرس و رییس محترم دانشگاه فرهنگیان

دکتر غلامعلی احمدی ؛
استادیار   و رییس محترم دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر  سید حسین میر لوحی ؛ا
ستادیار    دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر ابراهیم ریحانی؛  
استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

زمان:

دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۲ 
ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

محل برگزاری:
سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شرکت در   نشست های گروه مطالعاتی برنامه درسی تربیت معلم برای عموم علاقه مندان آزاد است