درگذشت استاد پیشکسوت روانشناسی کشور

رویدادها

بازگشت همه به سوی اوست دکتر علی اصغر کاکوجویباری، استاد پیشکسوت روانشناسی کشور و عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور ک همواره دغدغه مند نظام تعلیم و تربیت بودند دار فانی را وداع گفتند. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران این فقدان را به جامعه تعلیم و تربیت کشور تسلیت گفته و از خداوند منان علو درجات را برای آن سفرکرده خواهان است.