همایش سال 99 انجمن مطالعات درسی

مشهد میزبان همایش انجمن در سال ۹۹

رویدادها

انتخاب شهر مشهد به عنوان میزبان همایش انجمن مطالعات برنامه درسی  در سال ۹۹

 

در جلسه هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، به تاریخ چهارشنبه  ۲۶ تیرماه  که در محل این انجمن برگزار شد،  دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان میزبان همایش انجمن در سال ۱۳۹۹  برگزیده شد. این دانشگاه و چند دانشگاه دیگر در لیست متقاضیان میزبانی این همایش قرار داشتند که در تصمیم گیری نهایی، برگزاری این همایش به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شد.

اخبار مربوط به عنوان، محورها و تاریخ برگزاری همایش در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.