پایگاه متخصصان علوم تربیتی

فرم جمع آوری اطلاعات اساتید

کمیسیون آموزش کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی کمیسیون‌ها

فرم جمع آوری اطلاعات متخصصیص انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نظر دارد بانک اطلاعاتی از اساتید علوم تربیتی برای بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت علمی و تجربی ایشان ،ایجاد نماید. از این رو از شما استاد گرامی تقاضا می شود که نسبت به تکمیل اطلاعات فرم زیر اقدام نمایید تا اطلاعات شما در سیستم ثبت شود.

اطلاعات خواسته شده در این بخش شامل اطلاعات هویتی و همچنین حیطه کاری شما می باشد. این فرم میتواند به زبان های مختلف تکمیل شود . البته پیشنهاد می شود زبان انتخابی برای ورود محتوا فارسی باشد تا جمع آوری اطلاعات با سرعت بیشتری انجام شود.

    شماره تماس (الزامی)