همایش دبیران منتخب و سرگروه های زبان و ادبیات فارسی استان اردبیل

اولین همایش یک روزه دبیران منتخب و سرگروه های استانی زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش استان اردبیل در شهریور ۸۹ به منظور تبیین شیوه های فعال تدریس در درس زبان و ادبیات فارسی، استفاده بهینه از الگوهای ابتکاری تدریس، با حضور دکتر اکبری از دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی، معاون آموزش […]

ادامه