اخبار هیات مدیره

شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر ایزدی و خانم دکتر رفیعی در ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط […]

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و آقای دکتر فلاحت داری در ۸ آبان سال ۱۴۰۲ به […]

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر عصاره، آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر اسلامیان، آقای فلاحت داری، آقای دکتر عراقیه، آقای کریمی، […]

شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر مومنی و خانم […]

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان، آقای مهندس کریمی، آقای دکتر […]

شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر اسلامیان و آقای فلاحت داری ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲ به […]

گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۱ تیر ماه تا ۳۱ شهریور ماه) با برگزاری ۸ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های […]

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیک‌نام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر زرقانی، آقای مهندس آقابابایی […]

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و خانم […]

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر فاتحی راد، خانم دکتر […]