اخبار هیات مدیره

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر جمالدینی، دکتر احمدی، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و […]

جلسه سی و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه سی و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر زرقانی ۱۶ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه […]

سی‌ و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی‌ و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر خسروی و دکتر زرقانی ۹ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری […]

سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه،  دکتر حاتمی،دکتر خسروی، دکتر زرقانی ۲ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در […]

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و نهممین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر عراقیه و دکتر زرقانی ۲۵ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این […]

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمال الدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه و دکتر زرقانی  ۱۸ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی- برخط تشکیل شد. به گزارش […]

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر زرقانی و خانم دهباشی  ۱۱ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی ارزیابی عملکرد […]

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۴ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی ارزیابی عملکرد انجمن در سال […]

جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی و دکتر زرقانی ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش […]

جلسه بیست و چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیک‌نام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکترخسروی و دکتر زرقانی، ۱۴ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]