اخبار هیات مدیره

جلسه شانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 جلسه شانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر سراجی، دکتر علی‌عسگری، دکترعراقیه، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۶ تیر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن [...]

جلسه پانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه پانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر حاتمی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات [...]

جلسه چهاردهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه چهاردهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر علی‌عسگری، دکتر عراقیه، دکتر حاتمی، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و آقای افشار بهمنی ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۱ به دو صورت حضوری، در سالن [...]

جلسه سیزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه سیزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر علی‌عسگری، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزائی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...]

جلسه دوازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه دوازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر حاتمی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزایی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی ۹ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. [...]

جلسه یازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه یازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزایی، دکتر شهیدی و دکتر زرقانی ۲ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات [...]

جلسه دهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه دهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر نیک نام، دکتر کشتی آرای، دکتر حاتمی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر جمال‌الدینی، دکتر خزایی، دکتر فرزادنیا و دکتر رفیعی ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. [...]

جلسه نهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه نهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر حاتمی، دکتر کشتی آرای،  دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر فرزادنیا، دکتر جمالدینی، دکتر خسروی، دکتر سراجی و دکتر شهیدی ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به [...]

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر شهیدی، ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به [...]

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر سراجی، دکتر رفیعی و دکتر خزائی ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...]