فراخوان ایده های دانشجویی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

بسمه تعالی

در حاشیه سیزدهمین همایش سالانه انجمن

مطالعات برنامه درسی ایران صورت می گیرد:

فراخوان ایده های دانشجویی

درزمینه

برنامه درسی درایران :  فاصله نظر و عمل

سیزدهمین همایش سالانه انجمن برنامه درسی ایران به واکاوی مسئله فاصله نظر و عمل در برنامه درسی  خواهد پرداخت. فاصله  نظر و عمل به این معناست که آن چه در حوزه نظر ارائه یا پذیرفته می شود با آنچه در حوزه عمل به منصه ظهور می رسد، هم خوانی نداشته باشد.

ضرورت و اهمیت یافتن راهکارهایی برای رفع این فاصله، کمیته دانشجویی کمیسون توسعه انجمن را بر آن داشت تا مجالی را برای دانشجویان دغدغه مند و خلاق فراهم کنند که ؛

به سهولت و خارج از قیود نگارشی مقاله علمی،

ایده های خود رادر خصوص؛

طرح مسئله، ریشه یابی و بیان علل احتمالی مسئله و راهکارهای برون رفت از شکاف بین نظر و عمل برنامه درسی ایران

 مطرح کنند.

و آن را،  ذیل محورهای همایش، حداکثر در ۲ صفحه a4   ( حدود ۱۰۰۰ کلمه) و تا  تاریخ ۲۵/۲/۹۴  به آدرس khosravi2006_s@yahoo.com  با عنوان فراخوان دانشجویی  ارسال نمایند. 

 لازم به ذکر است که :

•        ایده های برتر در روز همایش به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

•        ایده های برتر در مجموعه ای ویژه، منتشر می شود.

•        ایده های برتر در سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نمایه می شوند.

•        به دانشجویان برگزیده، گواهینامه ارائه ایده برتر، اعطا می شود.

 

                                                                                     کمیته دانشجویی کمیسیون توسعه،

                                                                                       انجمن مطالعات برنامه درسی ایران