گزارش برگزاری مجمع انتخابات هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
براساس دعوت قبلی آگهی روزنامه اطلاعات مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه جلسه مجمع عمومی عادی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه در محل سالن مطهری دانشگاه تربیت مدرس با حضور جمع کثیری از اساتید فرهیخته برنامه ریزی درسی کشور و اعضا پیوسته این انجمن برگزار شد.در این جلسه  گزارشی از عملکرد فعالیتهای انجمن توسط رئیس دوره ششم جناب آقای دکتر علیرضا عصاره و گزارش مالی توسط جناب آقای دکتر محمد جوادی پور ارائه شد. پس از آن جناب آقای دکتر علیرضا صادقی مسئول ستاد برگزاری انتخابات از کاندیدای هیات مدیره دعوت کردند تا معرفی مختصری از خود را به اعضا داشته باشند. پس از آن برگه های اخذ رأی بین اعضا حاضر در جلسه توزیع شد. که حدود ۲۵۰ نفر از اعضا پیوسته اعلام نظر کردند و برگه های آرا توسط هیئت رئیسه جلسه (جناب آقایان دکتر پروند- دکتر صادقی- و سرکار خانم ها دکتر مرضیه دهقانی و لیلا شهبازی) و نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی جناب آقای معصومی قرائت شد که نتیجه انتخاب نامزدهای هیأت مدیره و بازرسین انجمن به ترتیب بیشترین آرا به شرح زیر اعلام شد

۱٫ جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
۲٫ جناب آقای دکتر علی حسینی خواه (دانشگاه خوارزمی)
۳٫ جناب آقای دکتر علیرضا عصاره (دانشگاه شهید رجایی)
۴٫ جناب آقای دکتر حسن ملکی (دانشگاه علامه طباطبایی)
۵٫ دکتر مجید علی عسگری (دانشگاه خوارزمی)
۶٫ دکتر محمود امانی طهرانی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) عضو علی البدل
۷٫ دکتر سعید صفایی موحد (دانشگاه تهران) عضو علی البدل
۸٫ دکتر پروین صمدی (دانشگاه الزهرا) بازرس
۹٫ دکتر محسن آیتی (دانشگاه بیرجند) بازرس علی البدل