انتشار شماره ۱۱ دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برای دریافت مقالات به سامانه نشریه به آدرس زیر مراجعه نمایید
http://www.icsajournal.ir/volume_3060.html

در این شماره میخوانید

طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران/ فروزان تنکابنی، دکتر علیرضا یوسفی، دکتر نرگس کشتی آرای

رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد / دکتر حسن زین آبادی،بهاره عباس زادگان

 پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید/ دکتر صمد ایزدی،دکتر سید کاظم علوی لنگرودی، حمیده پاک مهر ،مجتبی تجری

تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی/ دکتر حمیدرحیمی، مبیناغربا، اکرم دهباشی

تبین شاخص­های نوآوری در هدف­های برنامه­های درسی رشته­های هنری و بررسی میزان کاربست آنها/ ستاره موسوی، دکتر محمدرضا نیلی، دکتر احمدرضا نصر، دکتر محمد مسعود

تحلیل تجربه برنامه درسی تربیت مدرس ریاضی در ایران و دلالت­های حاصل از آن برای برنامه درسی تربیت مدرس دانشگاه /دکتر عظیمه سادات خاکباز

عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل: تحلیل عامل/ یونس کریمی‌فردین‌پور