همایش علوم اجتماعی در ایران: دستاوردها و چالش‌ها

سال سوم، شماره دهم


 
انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دفتر ملی یونسکو در ایران، مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، مرکز مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات جامعه‏شناسان در ۲۹ و۳۰ اردیبهشت این همایش را برگزار می کند.
مسؤولان این همایش پیش از برگزاری آن در ابتکاری خوب ، مصاحبه هایی در زمینۀ علوم اجتماعی ایران انجام داده اند که در زیر نظر خوانندگان به یکی از این مصاحبه ها معطوف می شود
منبع: سایت انجمن جامعه شناسی ایران یک‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۸۹
http://www.isa.org.ir/node/2349