دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه

سال سوم، شماره دهم


 
انجمن آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران با همکاری دانشگاه اصفهان و دیگر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی «دومین همایش ملی دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه » را در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ برگزار می­نماید..
موضوعات:
دانشجو
۱-۱٫ بررسی انتظارات و میزان رضایت دانشجویان از وضعیت کنونی دانشگاهها؛
۲-۱٫ بررسی وضعیت علمی دانشجویان دانشگاهها؛
۳-۱٫ مشکلات و تنگناهای آموزشی دانشجویان؛
۴-۱ نقش دانشگاهها در اشتغال دانشجویان؛
۵-۱ بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی. اخراجی و متقاضی تغییر رشته در دانشگاهها؛
۶-۱ عملکرد انجمن‌های علمی- دانشجویی در توسعه علمی دانشگاهها؛
۷-۱ پیامدهای پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان بدون آزمون ورودی در تحصیلات تکمیلی.
اعضای هیات علمی
۱-۲٫ بررسی انتظارات و میزان رضایت اعضای هیات علمی از وضعیت کنونی دانشگاهها؛
۲-۲٫ کیفیت علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاهها؛
۳-۲٫ مقایسه وضعیت علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تحصیل کرده در داخل و خارج از کشور؛
۴-۲٫ مشکلات و تنگناهای علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاهها؛
۵-۲ بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاهها؛
۶-۲ مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم‌گیریها و مدیریت آموزش عالی کشور؛
۷-۲ نقش اعضای هیات علمی در وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور.
مدیریت و سازمان دانشگاه
۱-۳٫ نقش ساختار سازمانی دانشگاهها در توسعه علمی کشور؛
۲-۳٫ بررسی ارتباط صنعت و دانشگاهها در برنامه چهارم توسعه کشور؛
۳-۳٫ بررسی عملکرد دانشگاهها با توجه به مفاد برنامه چهارم توسعه کشور؛
۴-۳٫ آسیب‌شناسی نظام مدیریت آموزش عالی کشور؛
۵-۳٫ بررسی آثار الگوهای آموزش عالی غرب در شکل گیری نظام آموزش عالی کشور؛
۶-۳٫ چالش‌های نظام آموزش عالی کشور.
جامعه‌شناسی آموزش عالی
۱-۴٫ مولفه‌ها، زمینه‌ها، علل و فرایند تحول هویت دانشگاه ایرانی- اسلامی؛
۲-۴٫ بررسی نقش دانشگاهها درحل بحرانهای اجتماعی؛
۳-۴٫ بررسی سیاست‌های فرهنگی درون دانشگاهها؛
۴-۴٫ تغییر در ترکیب جنسیتی در آموزش عالی و تاثیر آن در آینده جامعه؛
۵-۴٫ دانشگاه و نخبگان کشور؛
۶-۴٫ بررسی نقش دانشگاه در ایجاد همبستگی ملی و انسجام اجتماعی.
محل برگزاری همایش، دانشگاه اصفهان وزمان آن روز چهارشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ است همزمان با اجرای سمینار کارگاههای آموزشی برگزار می­شود نشانی الکترونیکی برای اطلاع علاقه مندان contact@edu.ui.ac.ir است