کتاب «ارتقای یادگیری_یاددهی، ارزیابی و برنامه ریزی درسی در آموزش عالی» منتشر شد

سال سوم، شماره دهم


 
کتاب« ارتقای یادگیری_یاددهی، ارزیابی و برنامه ریزی درسی در آموزش عالی » تألیف مشترک آر.بامبر، پی. تراولر، ام.ساندرز و پی. نایت ، در ۲۲۴ صفحه از سوی دانشگاه آزاد انگلستان در مارس ۲۰۰۹ منتشر شده است. تراولر استاد آموزش عالی در دانشگاه لانکاستر انگلستان نام شناخته شده ای در نظریات آموزش عالی است. بقیۀ مؤلفین نیز در مؤسسات مهم دانشگاهی انگلیس در حوزۀ مطالعات دانشگاهی وآموزشی ، فعالیت ومسؤولیت دارند.
رویکرد اصلی در این کتاب ، آموزش عالی وکار دانشگاهی معطوف به عمل اجتماعی است. آموزشهای دانشگاهی وبرنامه ریزی درسی برای آنها وارزشیابی آن بدون فهم پیچیدگیهای همبافت جامعه و تعامل خلاق با دگرگونیهای آن از اثربخشی مورد انتظار باز خواهند ماندو آنطور که باید وشاید به درد سازمانهای کار وخدمات نخواهند خورد. تحولات دنیای واقعی و ضرورت تأمل در آنها وسازگاری فعال با آنها ، کانون تمرکز مؤلفین در نوع نگاه شان به مسائل آموزش عالی ، برنامه ریزی درسی برای آن و تدریس و تحصیل در آن است. کتاب در برگیرندۀ چندین مطالعۀ موردی در کشورهای انگلستان،استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی ونروژ است و به همان اندازه که دارای غنای مفهومی بویژه از حیث بحث درباب گفتمانهای رقیب در برنامه ریزی درسی است و به ماجراجویی های ذهنی محققان پاسخ می دهد می تواند به دلیل داشتن ابعاد معطوف به عمل و مسأله گرای خود، به درد مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی و دغدغه های کاربردی آنها نیز بخورد.