انتشارات رایگان SAGE

سال سوم، شماره دهم


 
ین مؤسسه طی اطلاعیه ای دسترسی رایگان به منابع علمی برخط خود را از اول آوریل تا۱۵ می ۲۰۱۰ اعلام کرد.
On Tue, 4/6/10, SAGE Reference <announcements@updates.sagepub.com> wrote:
From: SAGE Reference <announcements@updates.sagepub.com>
Subject: Register today and get free access to SAGE Reference Online