تشکیل دوجلسه گروه انشا در فروردین و اردیبهشت ۸۹

سال سوم، شماره دوازدهم


 
به منظو ربرنامه ریزی برای پی گیری اهداف ونیز ترسیم بنامه سال جاری گروه تا کنون ۲نشست اعضای گروه برگزار شده است. دراین ۲ جلسه پیشنهاد شد که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت جلسه ای در محل جلسات سازمان پژوهش با حضور معلمان علاقه مندانشا برگزار شود.درآن جلسه کارهای سال جاری به نظر شرکت کنندگان خواهدرسید.هم چنین نسبت به برپایی کارگاه های آموزشی برای شرکت کنندگان اقدام خواهد شد. از مصوبات دیگر گروه که اعضا با جدیت آنرا دنبال می کنند تهیه یک بسته آموزشی انشا برای یکی از دوره های تحصیلی است. در نشست هفتگی روزهای چهارشنبه گروه جزئیات این بسته روشن خواهد شد