هدف های گروه انشا و نگارش

سال سوم، شماره دوازدهم


 
۱- بستر سازی مناسب برای ایجاد نگاه بین درسی به مسئله‏ی نوشتن.
۲- بستر سازی مناسب برای برنامه ریزی واقعی برای این درس و خارج نمودن انشا ونگارش از مجموعه برنامه درسی پوچ.
۳- برقراری ارتباط بانهادهاو مراکز آموزشی خارج از کشور به منظور انتقال تجربیات وبرنامه های مدون موجود به داخل کشور،از طریق بازدیدهای علمی وترجمه‏ی منابع مرتبط.
۴- برقراری ارتباط با مراکز آموزشی داخل کشوراز طریق همایش ها،کارگاه های آموزشی و فراخوان مقالات علمی در حوزه ی انشا و نگارش.
۵- طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی انشا ونگارش در پایه های مختلف.
۶- تدوین وچاپ منابع مورد نیازدر حوزه‏ی درس انشا و نگارش.
۷- همکاری مستمر با مراکز مجری تهیه ی محتوای آموزشی انشا ونگارش ومراکز آموزش ضمن خدمت معلمان در این زمینه به منظور انتقال دانش و تجربیات به دست آمده و دست یافتن به هدف اصلی شماره ی یک ودو.
۸- شناسایی زمینه های مورد نیاز پژوهش ،هدایت پژوهشگران و اجرای طرح های پژوهشی داخلی و خارجی.