میز گرد نقد و تحلیل کتاب فارسی اول راهنمایی

سال سوم، شماره دوازدهم


 
کتاب های فارسی اول و دوم راهنمایی هم اکنون اجرای سراسری خود را آغاز کرده اند و کتاب سال سوم نیز از مهرماه ۸۹درسراسر کشور آموزش داده می شود. طبق معمول تغییرات با نظر مثبت و منفی ارزیابی می شود. به منظور بررسی تغییرات انشا در این کتاب ها میز گردی با حضور جناب آقای دکتر اکبری مدیر گروه ادبیات سازمان پژوهش ونیز اعضای گروه انشا ی انجمن مطالعات برنامه درسی آقای سید مططفی طباطبایی وسید حسین حسینی نژاد و سرکارخانم جمالی درمحل اتاق کنفرانس انجمن برگزار شد و نتایج قابل توجه این گفتگو در فصلنامه شماره ۱و ۲ انجمن به چاپ رسیده است