مختصری از سخنرانی دکتر مسعود صدرالاشرافی در جلسه سیگ علوم

سال سوم، شماره شانزدهم

(شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹)
موضوع سخنرانی :
کژ فهمی در یادگیری علوم، پیشگیری و چاره جویی
دکتر مسعود صدرالاشرافی
دارای دکترای آموزش فیزیک از آمریکا(در سال ۱۳۵۷)
تحصیلات
دیپلم ریاضی : مشهد دبیرستان ابن یمین
لیسانس فیزیک: مشهد دانشگاه فردوسی
فوق لیسانس فیزیک:دانشگاه دهلی هندوستان
مدرک تحصیلی قبل از دکترا: فیزیک جامدات
(انستیتو تکنولوژی هند) هندوستان
دکترا: آموزش فیزیک ۱۳۵۷(دانشگاه آیوا، آیواسیتی،ایالت آیوا، آمریکا)
استادیار دانشگاه بوعلی سینا (گروه علوم تربیتی – همدان)
هیات علمی دانشگاه شهید رجائی (گروه فیزیک)
دریافت فایل