یک اتفاق جالب: دو ماه در آسمان

سال سوم، شماره شانزدهم


 
روز ۵ شهریور امسال را به خاطر بسپارید.
نیمه شب ۵ شهریور امسال در آسمان دو ماه خواهید دید.
در ساعت ۵/۱۲ نیمه شب ۵ شهریور ۱۳۸۹ مصادف با ۲۷ آگوست سیاره ی مریخ به بزرگی ماه در آسمان قابل مشاهده است. در این حالت به نظر می رسد که دو ماه در آسمان دیده می شود. این پدیده فقط یک بار در عمرتان روی می دهد پس سعی کنید آن را مشاهده نمایید.