گزارش سفر به فرانسه

سال سوم، شماره شانزدهم


 
گروه lama la pate1 ازسال ۱۹۹۵ در فرانسه به هدف در گیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری علوم۲ تشکیل شد.این گروه در حال حاضر تاثیر بسیار زیادی بر سیاست گذاری های آموزش و پرورش درآموزش علوم تجربی در کشور فرانسه گداشته است .موفقیت کار این گروه در کشور فرانسه باعث شده تا رویکرد و شیوه اجرایی کار گروه در دستور کار آموزش علوم تجربی در کشورهای دیگری مثل شیلی و چین و مصر قرار نیزقرار گیرد . این کشورها تلاشهایی در جهت اعمال این شیوه آموزش با کمک گروه فوق را آغاز کرده اند.
آموزش معلمان علوم تجربی به کمک اساتید دانشگاه و نیز دانشجویان برجسته علوم تجربی در مراکزی که در ۱۶ نقطه پاریس تاسیس کرده اند به پیشبرد آموزش پژوهش محور در فرانسه کمک زیادی کرده است .کشور چین در گزارش خود از پیشبرد این شیوه آموزش به نمونه هایی موفق اشاره کرد.
هدف این کنفرانس آشنا کردن دست در اندر کاران آموزش علوم تجربی در کشورهای دیگر با شیوه اجرایی آموزش علوم بر محور |پژوهش در کشور فرانسه بود که در طی برنامه فشرده ۶ روزه به صورت کارگاهی و یا سخنرانی این کار انجام شد.
بازدید از مدارس-مراکز آموزش معلمان و پژوهش سراهای دانش آموزی –گزارش مراکز دانشگاهی وتربیت معلم در جهت هماهنگ کردن روش آموزش معلمانن با آموزش پژوهش محور و همکاری با این گروه –گزارش گروه انتشارات – سایت غتی با مخاطبان گسترده و نیز گزارش کار در کشور کانادا و استرالیا با هدفی مشابه از ویژگیهای این دوره بود.
منبع:نشریه انجمن ترویج علم ایران
۱- lama la pateبه معنای “دست در خمیر”
۲- اموزش پژوهش محور=Inquiry Based Science Education (IBSE)