سرآغاز یک تلاش

سال سوم، شماره هجدهم


 
معرفی گروه مطالعاتی “برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه”
نزدیک به چهار دهه از زمانی که هشدار تکان دهنده “مرگ حوزه برنامه درسی” توسط جوزف شواب در رشته برنامه درسی بیان شد، می­گذرد. شواب با بیان نظریه “عملی” خود دستاویزی برای رهایی از پرتگاه مرگ برای حوزه برنامه ریزی درسی ارائه داد و به سهم خود برای ادامه حیات و پویائی رشته ارائه طریق کرد.
با گذشت چهل سال از بیان این نظریه، نمی‌توان آن را منسوخ و مطرود دانست. به نظر می­رسد در چهار دهه گذشته این حوزه نتوانسته است خود را از هشداری که شواب مطرح کرد برهاند و با بهره‌گیری از نظریه “عملی” او از تهدیدهای هستی سوز در امان بماند. در جامعه علمی ایران نیز درک مفهومی و کاربرد نظری این میراث تاریخی مغفول واقع شده است و این مهم آنچنان که باید به دانش جویان ، دانش پژوهان و برنامه ریزان درسی شناسانده نشده است.
گروه مطالعاتی “برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه” سعی دارد به شناخت ابعاد نظری و بسط تئوری “عملی” شواب، و نیز بهره گیری از آن در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری‌های ناظر به برنامه­ریزی درسی بپردازد.
هدف کلی
· بازاندیشی ارتباط بین حوزه نظر و عمل برنامه درسی با نظر به امکانات رویکرد “عملی” شواب به برنامه ریزی درسی.
اهداف جزیی
· تبیین نظری ابعاد نظریه “عملی” در برنامه ریزی درسی.
· ترویج نظریه “عملی” در جامعه علمی.
· کمک به کاربرد نظریه عملی با توجه به بستر فعلی برنامه ریزی درسی کشور.
برنامه اجرائی
· تشکیل جلسات منظم گروهی به شکل ماهیانه.
· مطالعه و بررسی در خصوص شواب و نظریات او در برنامه درسی، به ویژه رویکرد “عملی” و عمل فکورانه.
· تبیین ابعاد نظری و عملی نظریه “عملی” با توجه به شرایط فعلی برنامه ریزی درسی در کشور.
· اشاعه نظری نظریه “عملی” در مطالعات برنامه درسی.
· برقراری ارتباط با دست اندرکاران عمل برنامه ریزی درسی (اعم از گروههای برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و …) در جهت برقراری ارتباط با بستر عملی برنامه ریزی درسی.
· برگزاری نشستها، کارگاهها و انتشار ویژه نامه در خصوص نظریه “عملی”.
· ارزشیابی از پژوهشهای نظری برنامه ریزی درسی در میزان اثر گذاری آنها در حوزه عمل برنامه ریزی درسی.
· انتشار خبرنامه الکترونیکی.
برنامه سال نخست
· انتشار ویژه نامه فصلنامه مطالعات برنامه درسی
· انتشار ۴ شماره خبرنامه الکترونیکی
اعضای گروه (تا کنون)
دکتر محمود مهرمحمدی، دانشگاه تربیت مدرس (دکتری برنامه ریزی درسی)
دکتر نعمت الله موسی پور، دانشگاه شهیدباهنر کرمان (دکتری برنامه ریزی درسی)
عظیمه سادات خاکباز، دانشگاه شهید بهشتی (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی آموزش عالی)
فرشته آل‌حسینی، دانشگاه تربیت مدرس (دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت)
زهرا نیکنام، دانشگاه تربیت مدرس (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
سعید صفایی موحد، دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
نرگس آهنچیان، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
انسی کرامتی، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
اعظم زرقانی، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
رحمت الله خسروی، دانشگاه تربیت مدرس (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
رضا میرعرب، دانشگاه تربیت مدرس (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
بهاره بهالگردی، دانشگاه فردوسی مشهد (دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی)
در این شماره چه می­گذرد؟
شماره نخست خبرنامه گروه مطالعاتی برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه با محوریت یک مقاله تنظیم شده است. این مقاله با عنوان Being Practical with Schwab: Research and Teaching in the Foothills of Curriculum نوشته Michael Connelly یکی از شاگردان جوزف شواب می­باشد. مقاله مذکور در اولین کنفرانس بین‌المللی با عنوان The Practical که مفهوم اساسی نظریه شواب می­باشد در سال ۲۰۰۹ در دانشگاه تربیت معلم پکن ارائه شد.
مطالب شماره حاضر، عبارت است از:
۱- نگاهی به اولین کنفرانس بین المللی برنامه درسی عملی
۲- معرفی مایکل کانلی
۳- مروری بر نکات مهم مقاله
۴- بحث و گفتگوهای اینترنتی و حضوری در باب مقاله توسط اعضا
۵- معرفی کتاب