گزارشی از همایش برنامه درسی ملی نقد ونظر

سال سوم، شماره نوزدهم


 
همایش برنامه درسی ملی نقد ونظر در روز ۱۴ مهرماه ۱۳۸۹ از ساعت ۱۸-۸ در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد. این همایش به جهت نقد و بررسی برنامه درسی ملی برگزار شد و به بحث های جالبی از دیدگاه های مختلف پرداخت، به طوریکه دست اندرکاران نگاشت سوم سند برنامه درسی ملی را مجبور به پاسخگویی نمود.
در این همایش تنها مقاله پذیرفته شده در حیطه آموزش علوم با عنوان نقش جنسیت در برنامه درسی علوم با تاکید بر برنامه درسی ملی (بایدها و نبایدها) بوده است. در این مقاله که نوشته خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی می باشد به چالش ها و چشم اندازهای تاثیر نقش جنسیت در برنامه درسی علوم با اتکاء به نگاشت سوم برنامه درسی ملی پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این سند در برنامه درسی کتاب های علوم تجربی( فیزیک، شیمی، زیست شناسی ) شناسایی شود برای بررسی دقیق تر، از ابزار پرسشنامه برای دانش آموزان دختر و پسر مدارس شهر تهران به صورت اتفاقی و مقایسه ی اجرای روش تدریس های پیشنهادی با توجه به نتایج ارزشیابی یکسان از آن ها استفاده شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که محتوای کتاب های علوم و هم چنین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از درس علوم تجربی نباید تابع جنسیتِ شاگردان باشد، اما جنسیتِ شاگردان بر روش تدریسِ معلمان نقش مهمی می تواند داشته باشد.