مقاله چاپ شده در مجله تازه های علوم تربیتی شماره ۱۵

سال سوم، شماره بیست و سوم

عنوان: بررسی تاثیر اجرای برنامه « فلسفه برای کودکان » بصورت اجتماع پژوهشی بر بهبود روابط میان فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دید آموزگاران
مهرنوش هدایتی ،یحیی قائدی ، عبدالله شفیع آبادی ، غلامرضا یونسی
چکیده:
این مقاله به بررسی تأثیر اجرای برنامۀ « فلسفه برای کودکان » به صورت اجتماع پژوهشی ، بر بهبود مهارتهای میان فردی در دانش آموزان مقاطع تحصیلی سوم تا پنجم دبستانهای دخترانه و پسرانه منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران از دید آموزگاران می پردازد. برای این منظور ۱۹۰ دانش آموز در سه مقطع تحصیلی بطور تصادفی انتخاب شدند (۹۷ پسر، ۹۳ دختر) و مجدداً بطور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند(۸۸ نفر در گروه آزمایش و ۱۰۲ نفر در گروه گواه). سپس با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مهارتهای اجتماعی ویر و داوین، متغیر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان از نظر معلمان سنجیده شد و قبل از اجرای برنامه عدم تفاوت معنادار مهارتهای ارتباطی در دو گروه تأیید شد. سپس کودکان گروه آزمایش طی ۱۲ جلسه هفتگی بمدت ۵/۱ ساعت در جلسات « فلسفه برای کودکان » گرد مربی آموزش دیده نشسته و مجموعه داستانهای فکری را قرائت کرده و پیرامون آن به سؤال می پرداختند. مشخص گردید که اجرای این برنامه از دیدگاه معلمین می تواند بر بهبود مهارتهای ارتباط میان فردی دانش آموزان تأثیر معناداری بگذارد (p < ./۰۰۱). همچنین برای بررسی ماندگاری اثر این برنامه بر دید معلمان ۴ ماه بعد مجدداً این متغیرمورد ارزیابی قرار گرفت که یافته ها حاکی از تأیید ماندگاری اثر این برنامه بود. واژه های کلیدی: فلسفه برای کودکان، اجتماع پژوهشی، مهارتهای ارتباط میان فردی، دیدگاه آموزگاران