اخبار فلسفه برای کودکان از دانشگاه الزهرا

سال سوم، شماره بیست و سوم

معصومه رمضانی
فوق لیسانس فلسفه آموزش و پرورش
به منظور شناخت بیشتر، توسعه و گسترش آگاهی از برنامه درسی فلسفه برای کودکان تعدادی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در این زمینه به فعالیت پرداخته اند و فعالیت های پژوهشی خود را در ارتباط با این برنامه ارائه کرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود:
خانم میر شفیعیان از دانشجویان این دانشگاه که در اسفند ماه ۱۳۸۸ پایان نامه خود را ارائه نموده است موضوع پایان نامه خود را بررسی برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر پرورش توانایی حل مسئله دانش آموزان انتخاب نموده است. وی کار خود را بر پایه روش توصیفی-تحلیلی بنا نموده و با توجه به تعریف و ابعاد مختلف توانایی حل مسئله و اطلاعات مرتبط با برنامه درسی فلسفه برای کودکان، به بررسی توانایی این برنامه در پرورش توانایی حل مسئله دانش آموزان پرداخته است.
خانم شیوا رمضانپور از دانشجویان دیگر دانشگاه الزهرا که پروژه کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۸۸ ارائه نمود، برنامه درسی فلسفه برای کودکان را با استفاده از داستانهای فیلیپ کم بر روی دانش آموزان شهر کرمان انجام داده است. هدف وی از این کار بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی بر پروش مهارتهای شهروندی دانش آموزان بوده است که با استفاده از روش نیمه تجربی و بر مبنای گفتگو و استدلال در کلاس درس صورت گرفته است.
یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا به نام خانم تجری در صدد است تا پایان نامه خود را در ارتباط با تاثیر داستانهای گلستان بر پرورش تفکر اخلاقی دانش آموزان انجام دهد. بدین منظور از روش آزمایشی استفاده نموده است در تلاش است تا مبانی فلسفی موجود در داستانهای گلستان را با استفاده از روش اجتماع پژوهشی که روش مورد نظر در برنامه درسی فلسفه برای کودکان می باشد، برای دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش ارائه نماید. این پروژه هم اینک در حال اجراست.
خانم معصومه رمضانی در پروژه کارشناسی ارشد خود که در خرداد ۱۳۸۸ به پایان رسید به بررسی تطبیقی برنامه درسی فلسفه برای کودکان و برنامه درسی فلسفه ایران پرداخته است. در این پروژه با استفاده از مدارک و نوشته های مرتبط با برنامه درسی فلسفه ایران و برنامه درسی فلسفه برای کودکان این دو برنامه از منظر عناصر برنامه درسی یعنی اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفته اند و پیشنهاداتی برای اصلاح درس فلسفه ایران ارائه شده است.